NFO på facebook
Publisert: 14.03.2017
Foredrag på representantskapsmøtet
På representantskapsmøtet ble det holdt to foredrag på siste dag.

En viktig del av NFO´s ressursbruk går til å støtte opp om AEI(Aircraft Engineers International)´s arbeid, NFO er en del av AEI.
Geir Ove Eriksen, NFO medlem og flytekniker i SAS, er AEI Technical Affairs Commite Chairman.
Det dukker med ujevne mellomrom opp forslag om endringer av EASA`s regelverk, for oss som flyteknikere er det Part-145 og Part-66 som styrer vårt arbeid og utdannelse. AEI jobber hele tiden opp mot EASA gjennom deltakelse i faste komiteer og working groups(arbeidsgrupper samensatt av personer fra de forskjellige aktørene som påvirkes av regelverket, som utarbeider forslag til nytt eller endringer i EASA regelverket).De store selskapene som er innvolvert i flyvedlikehold i Europa er også
representert i de samme working groups og komiteer som AEI. Disse
selskapene jobber stadig for å uthule regelverket rundt myndighetsutstedte
flytekniker sertifikater, og kravene til hvor en sertifisert flytekniker skal inspisere
og signere. De vil ha kortere utdanning og lavere kompetansekrav til
teknikerene. De jobber for selskapene skal kunne autorisere personer de selv
mener er gode nok til å signere ut vedlikeholds tasker, og det skal ikke være
myndighetskrav til deres kompetanse.

Disse kreftene jobber også for at release etter vedlikehold f.eks skal kunne gis
av en organisasjon eller operatøren, etter at de har sett at papirene er korrekt
utfylt, de skal ikke trenge å gjøre denne jobben på samme sted som hvor flyet
befinner seg og jobben er gjort.
De store aktørene mener at standaren og ansvaret opprettholdes av en sterk
organisasjon rundt de selskapet velger å autorisere, og at det derfor ikke
trenges en tekniker med med en god utdannelse og krav til myndighetsutdtedt
sertifikat.
Det krever mye arbeid i gjennom work groups i EASA å opprettholde krav til
utdanning, og utførelse av jobben.

På AEI kongressen 2016 var det 5 kontinenter representert, EASA`s direktør for
maintenance and production var tilstede på AEI kongressen. Etter dette ble Geir
Ove innvitert til å delta i en paneldebatt på EASA´s maintenance and production
conference, her var alle de store og viktige aktørene, både fra industri og
myndigheter, representer

Turøy ulykken, håndtering fra fagforeningens side
Tommy Olsen, styremedlem i Norsk Helikopter Ansattes Forbund(NHF), som                          Geir Ove Eriksen,AEI Technical Affairs
organiserer bla. teknikerene som jobber i helikopterselskapene, var gjest på                            Commite Chairman
representantskapsmøtet. Han holdt foredrag om Turøy-ulykken, og hvordan NHF
håndterte denne. NHF deltok med to representanter i havarietterforskningen.
NHF bistod de innvolverte teknikerne med advokat i forbindelse med politiavhørene, det er ikke mistanke om at noen ulovlig er gjort av teknikerne, og Politiet har avsluttet sitt arbeid i påvente av Havarikomisjonens arbeid.
Media kjørte på og konntaktet alle de kunne assosiere med ulykken, og ønsket at man skulle spekulere i årsaker. For NHF var det veldig vanskelig å uttale seg til media, hvor mye kan man si som representant for en fagforening i forhold til sin taushetsplikt ovenfor arbeidsgiver. De sentrale NHF tillitsvalgte jobber enten i selskapet som var involvert i ulykken, eller hovedkonkurenten.

Airbus Helicopter komuniserte på samme kveld som ulykken at de anbefalte at flytypen skulle groundes, to dager senere sier Airbus at helikoptertypen bare skulle fly, og de bare hadde sagt at de skulle groundes av hensyn til de etterlatte. Airbus prøvde tidlig å rette søkelyset mot vedlikeholdet i Norge, 2 av 3 stag som holder main gearboksen fast til skroget ble tidllig funnet. Airbus konkluderte raskt med at ulykken skyldtes feilmontering av feste for dette staget, uten bevis for dette.
Havarikomisjonen har ganske klart konkludert med at ulykken skyldtes tretthetsbrudd i en av planetene i et
planetgear i main gearboks. Det var ikke gjort noe vedlikehold innvendig i gerboksen i Norge, det er gjort
hos Airbus Helicopters.
EASA påla flyforbud for helikoptertypen, dette forbudet ble avsluttet i oktobber, men Luftfartstilsynet i Norge og CAA-UK i Storbritania opprettholder flyforbudet. EASA og ESA(overvåknngsorganet for EØS avtalen) presser Luftfartstilsynet til å
oppheve flyforbudet.

Jan-Kristian Hansen
NFO INFO Komité